(1)
Xuan, M.; Suo Yan Mei. Direct Method for Teaching Arabic Language in Tongxin Arabic College of Ningxia in China. EJLS 2018, 4, 52-59.