Prekazi, Y. (2018). Remittance Analysis and their Economic Aspect, Kosovo Case. European Journal of Marketing and Economics, 1(2), 96–102. https://doi.org/10.26417/ejme.v1i2.p135-141