Prekazi, Y. (2018) “Remittance Analysis and their Economic Aspect, Kosovo Case”, European Journal of Marketing and Economics, 1(2), pp. 96–102. doi: 10.26417/ejme.v1i2.p135-141.