(1)
Nizamis , K. .; Kalliakmanis, V. .; Koutsoupias, N. .; Panagiotopoulos , P. . The Influence of Spirituality and Religiosity in Palliative Care. EUJSS 2022, 6, 46-61.